Til forsiden

Lenz LZV100 og LZ100 kontrolenhed. Kodning af version 3.6 med LH100

Denne side bruger frames.
Kodning af Lenz kontrolenheden er normalt ikke det, som direkte udføres mange gange. Det som man typisk tænker på, er ved opsætningen, hvor spændingen på sporet skal fastlægges og hvor der skal tages stilling til, hvorledes der skal afbrydes, når der sker en kortslutning. Disse opsætninger er beskrevet i Lenz vejledningen.
Dog er det relevant at se på, hvor mange F-funktioner, der udsendes konstant. Se nedenfor.

Men også andre dele af kontrolenheden er interessante, da de er en del af driften af anlægget, og påvirker dekoderne. Samtidig skal man huske selv at overføre definitioner mellem kontrolenheder, hvis man har flere f.eks. en særlig kontrolenhed til programmering eller lokomotivet flyttes mellem flere anlæg.
Nedenstående beskrivelser går ud fra, at de udføres fra en LH100.

Disse definitioner er

 • Definition af en dekoders antal køretrin
 • Definition af forspandskørsel
 • Definition af multi-traktion (multi-unit/Mehrfachtraction)
 • Definition af, hvilke F-funktioner, der er moment-funktioner
Men først noget om kontrolenhedens funktion. Og til allersidst hvordan kontrolenheden sættes tilbage til status ved leveringen.

Visning af versionsnumre på kontrolenhed og håndkontrol

Forskellige versioner af software i kontrolenhed og håndkontrol kan have forskellige funktioner. Men det er i mange tilfælde muligt at have forskellige versioner på de forskellige apparater uden problemer andet end de forskellige funktioner.
Det kan derfor være interessant at kende versionsnumrene, og måske skrive dem på enheden.

Versionsnumrene vises på håndkontrollen således:
 • Kontrolenhedens versionsnr vises ved at trykke F 9 8
 • Håndkontrollens versionsnr vises ved at trykke F 9 9
Det meste af denne beskrivelse drejer sig efter mit bedste vidende om kontrolenhedens version 3.6. Afsnittet sidst om reset dog om alle versioner.

Udsendelse af information til dekoderne

Kontrolenheden vil i normal drift konstant udsende information til alle de dekodere, som kontrolenheden kender, således at dekoderne kan gøre det, de skal gøre. Dette kan være at køre og/eller tænde for en F-funktion (F0-F28). Det er dog ikke alle F-funktioner, der udsendes konstant. Læs mere herom nedenfor.
Herudover er der kodning af dekodere på programmeringsspor eller hovedspor, men dette vil jeg ikke beskrive her.

Kontrolenheden ved ikke, hvilke dekodere, der faktisk står på anlægget. Og kontrolenheden kan ikke selv finde ud af det, også selv om Railcom er slået til.
Dette betyder, at den sender 'i blinde' til alle dekodere, den kender. Og en dekoder bliver 'kendt', når den bliver kaldt op på f.eks. en LH100, OG der sendes en kommando til den som f.eks. kør eller tænd en F-funktion. Hvis der ikke sendes en kommando, bliver dekoderen ikke 'kendt'.

Men er dekoderen først kendt, vil kontrolenheden til evig tid (eller indtil dekoderen slettes) sende information til dekoderen.

Til at holde styr på de kendte dekodere, har kontrolenheden en 'stak'. Dvs. en liste over kendte dekodere og de nødvendige informationer. Du kan blade igennem stakken fra en LH100 således:
 • Tryk Cl og herefter - (minus-tasten). Nu vises den første dekoder. Til venstre forneden vises et A. Dette betyder, at det er stakken, du bladrer i.
  Til venstre for dekodernummeret står normalt L (på engelsk E). Hvis der står m (lille m) er dekoderen en del af en multi-unit. Hvis der står M (store-M), er nummeret selve multi-unitten. Hvis der står D, er dekoderen en del af en forspandskørsel.
 • Efterfølgende tryk på - (minus-tasten) bladrer videre i stakken.
 • Hvis du afslutter med Enter, vil du have valgt dekoderen for f.eks. at køre med den. Ellers kan du afslutte med Esc. Hvis du vil slette, skal du læse herom nedenfor.
Så vidt jeg ved, er stakkens størrelse begrænset. Jeg har set et tal på 100, men jeg har ikke afprøvet dette. Hvis stakken er fuld, må du slette i stakken for at tilføje nye. Læs mere herom nedenfor.

Definition af antal F-funktioner, der udsendes

Når der trykkes på en F-funktion (en af nummertasterne på en LH100), sendes information til den pågældende dekoder herom. Herefter gentages denne information til dekoderen ikke, med mindre kontrolenheden er defineret til at gøre det.
En kontrolenhed LZ100/LZV100 version 3.6 vil som standard gentage funktionerne 0-8 hele tiden. Og huske deres stilling (tændt/slukket) også ved afbrydelse af 230V.

Det er dog muligt at ændre dette
 • Tryk F 1 3. Nu vises de funktioner, der udsendes konstant. Som standard står der r F0-8.
 • Tryk på + for at ændre dette. Det er muligt at vælge 0-4, 0-8, 0-12, 0-20 og 0-28.
 • Tryk Enter, hvis du har ændret og vil gemme ændringen.
Jo flere funktioner, jo længere tid tager det at udsende informationerne. Derfor vil der gå længere tid mellem informationer til hver enkelt dekoder. Så viser det sig at blive et problem, kan antallet af funktioner nedsættes. Men måske skal der ryddes op i kontrolenhedens stak først. Læs mere herom nedenfor.
På mit anlæg har jeg prøvet at definere 27 lokomotiver i stakken og udsende alle funktioner (0-28) hele tiden, og jeg har intet problem. Formentlig udsender kontrolenheden kun de funktioner, der faktisk anvendes. På andre anlæg er der måske flere lokomotiver i stakken, men de anvender næppe ret mange funktioner hver for sig.

Bemærk også, at hvis funktionen ikke udsendes hele tiden, og et lokomotiv undervejs mister forbindelsen til skinnerne, vil funktionen blive slukket i dekoderen på samme måde som hvis 230V slukkes for kontrolenheden. Desværre står funktionen stadig i LH100 som tændt!
Anvendelse af funktionsnumre over det definerede (standard 8), bør derfor ikke ske med funktioner, der er væsentlige for kørslen.

Definition af en dekoders antal køretrin

Dekodere kan normalt stilles til enten at bruge 14 eller 27 køretrin, eller bruge 28 eller 128 køretrin. Det står i CV29.
Kontrolenheden skal vide, hvad dekoderen er stillet til for at kunne udsende de korrekte kommandoer. For dekoderadresser 100-9999, kan kun 28/128 bruges.
Stilles det forkert, kan f.eks. lyset eller andet fungere underligt og køreegenskaber kan være mærkværdige.

Dekoderens definition må aflæses i CV29 på programmeringssporet. Kontrolenhedens definition kan aflæses således:

 • Vælg den ønskede dekoder. Sørg for at dekoderens hastighed er sat til 0.
 • Tryk F 1 2 Nu vises det gældende antal
 • Tryk på + en eller flere gange for at vælge et andet antal og afslut med Enter for at rette antallet.
28 er normal værdi og eneste mulighed, hvis dekoderen skal indgå i en multi-unit.
Husk stadig, at kontrolenhed og dekoder skal have samme værdi. Hvis du har flere kontrolenheder, skal du sørge for at definere begge kontrolenheder korrekt. Husk dette specielt, hvis du flytter lokomotivet til et andet anlæg.

Definition af forspandskørsel

Ved forspandskørsel defineres 2 dekodere til skulle fungere sammen.
 • Vælg det første lokomotiv og kør det hen, hvor det skal samles med det andet.
 • Vælg det andet lokomotiv og kør det hen til det første. Køreretning på anlægget skal være den samme, men på LH100 må det ene gerne køre forlæns og det andet baglæns.
 • Tryk F 2 Nu vises et D og det aktuelle nummer (det sidst anvendte).
 • Tryk + og nummeret på det første lokomotiv
 • Tryk Enter
Nu er lokomotiverne koblet sammen og kontrolenheden sender kørekommandoer ud til begge dekodere. F-kommandoer sendes kun ud til det nummer, der vises.
Det er kontrolenheden, der styrer denne forspandskørsel og derfor kan dekodere med forskellig antal køretrin sagtens anvendes. Ved visning af dekoderen i kontrolenhedens stak, vises et D for begge dekodere.
Kontrolenheden udsender kørekommandoerne til begge dekodere. Heri ligger en ganske lille tidsforskel. Hvis det er et problem, kan dekoderne samles i en multi-unit. Se nedenfor. Ændring i F-kommandoer udsendes kun til den dekoder, der vises på LH100.
Der skrives intet i dekoderne. Det er derfor ikke nødvendigt at dekoderne faktisk er sat på anlægget. De skal bare være kendte i kontrolenhedens stak.
Har du mere end en kontrolenhed, skal du definere forspandskørslen i alle de kontrolenheder, hvor du har behovet.
Adskillelse sker således:
 • Vælg en af dekoderne
 • Tryk F 2 - (minus-tasten)
 • Tryk Enter for at adskille

Definition af multi-traktion (multi-unit/Mehrfachtraction)

Hvis du vil koble flere end 2 lokomotiver sammen, skal du bruge multi-unit. Men også hvis du vil koble 2 lokomotiver sammen kan det være praktisk, fordi de så styres uden tidsforskel.

En multi-unit (MU) har sin egen 'dekoder-adresse'. Dvs. ikke et nummer på en aktuel dekoder, men et nummer oprettet til lejligheden. Dette nummer skal være fra 1 til 99 (2 cifre).

Når MUen oprettes, vælges dette nummer, og efterfølgende vælges, hvilke dekodere, der skal indgå i MUen. I hver af disse dekodere skrives MU-nummeret i CV19, og dekoderen vil ikke længere 'adlyde' køre- og retningskommandoer på sit eget nummer. Når der skal køres, kan på LH100 vælges enten MU-nummeret eller af de dekodere, der indgår i MUen. Kontrolenheden sørger så for, at kørekommandoerne udsendes på MU-nummeret og ikke på det enkelte dekodernummer. På denne måde opfattes kørekommandoerne ens på alle dekoderne i MUen. Har du valgt et dekodernummer, kan du herved forledes til at tro, at dekoderen reagerer på dette nummer.

Det er et krav, at dekoderne er kendte i kontrolenhedens stak, og at deres køretrin er sat til 28.

Kontrolenheden anvender PoM programmering på hovedsporet for at skrive CV19, og det er derfor bydende nødvendigt, at dekoderen/lokomotivet er sat på sporet. Ellers vil dekoderen ikke vide at skulle reagere på MU-nummeret.

Dette gælder selvfølgelig også ved nedlæggelse af MUen. Hvis MU-nummeret ikke bliver slettet i CV19, vil dekoderen stadig kun 'adlyde' MU-nummeret.

Men husk på, at PoM programmering kun kan sende definitioner til en dekoder. Den kan ikke kontrollere, om det faktisk lykkes at opdatere dekoderen.

Har du flere kontrolenheder, skal du være opmærksom på at en dekoder kan have CV19 sat til et MU-nummer uden at indgå i en MU på den aktuelle kontrolenhed.

I kontrolenhedens stak vises en MU som et stort M, mens de enkelte dekodere vises med et lille m.

Der kan være gamle dekodere, der ikke kan programmeres med PoM, og andre, der ikke kan kodes med CV19. Disse kan ikke indgå i en MU.

En MU oprettes således:

 • Vælg den dekoder, der skal indgå i Muen
 • Tryk F 3 + og indtast det ønskede MU-nummer. Afslut med Enter.
 • Hvis retningen skal ændres, gøres dette. Muligheden signaleres med en blinkende retningsangivelse
 • Tryk Enter
 • Nu er den ønskede dekoder en del af MUen. Gentag ovenstående punkter for de øvrige dekodere.
Det er ikke muligt at oprette et MU-nummer, der allerede findes i kontrolenhedens stak og ikke allerede er en MU. Dette vises med fejlkode 26. Men det er muligt ved direkte programmering af CV19 i de enkelte dekodere at 'fuskeoprette' en MU. Det bliver dog aldrig en rigtig MU, hvor kontrolenheden kan styre kommandoerne. Det er sågar muligt i en dekoder at skrive nummeret på en anden dekoder i CV19, således at de styres sammen. Men lad være. Og kontroller en gang i mellem, om der er uønskede MUer ved at blade kontrolenhedens stak igennem.

Du kan slette en MU således:
 • Vælg MUens nummer. Du kan kende den på at der står et stort M foran nummeret.
 • Tryk F 3 - (minus-tasten) og tryk Enter
 • Nu slettes MUen og CV19 i de enkelte dekodere sættes til 0. Husk at alle dekoderne skal stå på sporet.


Vil du kun fjerne en enkelt dekoder fra MUen, skal du gøre således (samme ide som for den totale MU):
 • Vælg dekoderens nummer. Du kan kende den på at der står et lille m foran nummeret.
 • Tryk F 3 - (minus-tasten) og tryk Enter
 • Nu fjernes dekoderen fra MUen og CV19 sættes til 0. Husk at dekoderen skal stå på sporet.


Vil du se, hvilke dekodere, der indgår i den enkelte MU, skal du gøre således (samme ide som for at vise kontrolenhedens stak):
 • Vælg MUens nummer. Du kan kende den på at der står et stort M foran nummeret.
 • Tryk - (minus-tasten) en eller flere gange for at blade
 • Afslut med Esc eller brug Enter, hvis du vil direkte til den angivne dekoder.

Definition af, hvilke F-funktioner, der er moment-funktioner

Som beskrevet ovenfor, sender kontrolenheden hele tiden information om F-tasterne til de dekodere, der er defineret i kontrolenhedens stak.
Når du så trykker på en F-tast på LH100, sender LH100 information til kontrolenheden om, at F-tasten er trykket ned. Og bliver ved med det, lige indtil du slipper tasten igen.

Normalt vil kontrolenheden opfatte disse mange informationer som et enkelt tryk. Og skifte status for F-funktionen fra slukket til tændt eller omvendt. Så næste gang LH100 sender information om en nedtrykket knap, vil kontrolenheden skifte status igen. På denne måde vil du opfatte et tryk på en knap som et skift i F-funktionen.

Men du kan definere, at kontrolenheden skal opfatte en nedtrykket F-funktion på LH100 som om, at F-funktionen skal være tændt og når knappen slippes skifte F-funktionen tilbage til slukket. Dette kan du f.eks. bruge til en afkoblingsfunktion eller til lokomotivets tudehorn. Dette kaldes moment-drift.

Definitionen gemmes i kontrolenheden og ikke i dekoderen. Har du flere kontrolenheder, kan der derfor være forskel på virkemåden. Og flytter du lokomotivet til et andet anlæg, vil der også være forskel.

Du kan vise og rette definitionen således:
 • Vælg dekoderens nummer
 • Tryk F 1 1
 • Nu vises numrene fra 0 til 9. De slukkede numre er sat til moment-drift. Du kan skifte mellem normal og moment ved at trykke på de tilsvarende numre.
 • Skift mellem 0-9, 10-19 og 20-28 sker som normalt med +- tasterne.

Sletning af dekodere fra kontrolenhedens stak

Det kan blive nødvendigt at rydde op i kontrolenhedens stak, f.eks. hvis den er fyldt eller bare som almindelig oprydning.

Det er dog ikke muligt at slette dekodere, som indgår i en forspandskørsel eller en multi-unit. Selve multi-unitten (den markeret med store M) står også i stakken selv om den jo ikke er en rigtig fysisk dekoder. Og den kan heller ikke slettes direkte.
Sletning af forspandskørsel og multi-unit skal foregå som beskrevet ovenfor.

Selve sletningen er beskyttet sådan at forstå, at du først skal give tilladelse hertil. Dette gøres således:
 • Tryk F 9 1 5
 • Nu vises om der er tilladelse. Hvis der står CL AUS (engelsk CL OFF), er der ikke tilladelse. Tryk på +
 • Hvis der står CL AN (engelsk CL ON), er der tilladelse. Tryk på Enter.
 • Tryk Esc et antal gange

Nu er du klar til at gennemgå stakken og slette de relevante.

Du kan blade igennem stakken fra en LH100 således:
 • Tryk Cl og herefter - (minus-tasten). Nu vises den første dekoder. Til venstre forneden vises et A. Dette betyder, at det er stakken, du bladrer i.
  Til venstre for dekodernummeret står normalt L (på engelsk E). Hvis der står m (lille m) er dekoderen en del af en multi-unit. Hvis der står M (store-M), er nummeret selve multi-unitten. Hvis der står D, er dekoderen en del af en forspandskørsel.
 • Efterfølgende tryk på - (minus-tasten) bladrer videre i stakken.
 • Hvis du vil slette dekoderen, skal du trykke på Cl og herefter Enter.
 • Hvis du afslutter med Enter (uden Cl først), vil du have valgt dekoderen for f.eks. at køre med den. Ellers kan du afslutte med Esc.

Nu skal du bare fjerne tilladelsen igen. Gør som ovenfor, men afslut med at der står CL AUS (engelsk CL OFF).

Fejlmeldinger på håndkontrollen

Fejlmeldinger på håndkontrollen kan dreje sig om problemer i kontrolenheden. Specielt fejlkode 97 kan fortælle, at batteriet i kontrolenheden skal udskiftes.

Så vidt jeg har kunnet finde ud af, er batteriet af lithium typen CR2450 med loddeflige.

Men selv om dokumentationen af kontrolenheden beskriver, at al information slettes, skal der alligevel foretages en total sletning (reset) af kontrolenheden som beskrevet nedenfor efter udskiftningen af batteriet.

Total sletning af alle definitioner i kontrolenheden

Ovenfor er beskrevet, hvorledes definitioner kan indlægges og fjernes i kontrolenheden.

Hvis der er problemer, som ikke kan løses ved hjælp af ovenstående, kan du slette al definition i kontrolenheden. Og du bliver så nødt til at starte forfra med at indlægge definitionerne som køretrin, forspandskørsel, multi-unit og moment-funktioner. Du skal også sætte spænding og opførsel ved kortslutning. Så pas på.

Men denne sidste udvej er ret nem at udføre på en LH100:
 • Vælg dekoder nummer 0
 • Sørg for at hastighed er sat til 0
 • Tryk på 4 knappen 20 gange. På en LZ100 skal der trykkes 25 gange, og der kan efter tryk 20 komme en kort strømafbrydelse af anlægget.
 • Sluk kontrolenheden og tænd den igen
 • Så er kontrolenheden 'nulstillet' og stakken er slettet. Så kan du begynde at indlægge definitioner igen.


Retur til forsiden
Denne side er sidst rettet 21-11-2017