Til forsiden

Rocrail tabeller

Denne side bruger frames.
Her gennemgås de ting, som skal defineres i dels Rocview og Rocrail properties, dels i de enkelte tabeller. Ikke nævnte data efterlades som default ved oprettelsen.

Rocview properties

I General faneblad:
 • Marker Show only start schedules (så får du kun vist de relevante schedules, når du skal vælge for et lokomotiv. Ellers får du vist alle sammen)
 • Marker Block Id. I en blok på sporplanen vises Id for blokken normalt. Hvis der er et lokomotiv i blokken, vises Id for dette lokomotiv. Med denne markering vises både blok Id og lokomotiv Id.
 • Angiv din normale sti til mapper med Rocrail workspaces. Så starter valg af et nyt workspace her.
 • Marker ikke Use Workspace at startup. Herved skal du vælge dit workspace ved hver start (det går nemt med Recent Workspaces) og du kan derfor "lege" med flere opsætninger
 • I Track Plan size sætter du størrelsen på din sporplan. CX er antal elementer vandret. CY er antal elementer lodret. Kan du ikke se hele din sporplan, er det disse tal, du skal ændre.
På øvrige faneblade anvendes default værdier.

Rocrail properties

I Service faneblad:
 • Client port sættes til 8051 (er i dag default værdi)
 • Max number of clients sættes til den værdi du har brug for. Jo flere, jo hurtigere skal din PC være, omend det næppe er et problem med nyere Pcer.
 • Control code kan sættes, således ekstra PC og mobile klienter ud over at være tilsluttet dit netværk (som bør være beskyttet af en firewall) skal oplyse en kode for blive tilsluttet.
I Automatic faneblad:
 • Marker Use block side for routes. Dette er default i nyere installationer og bør altid anvendes. Husk bare, at alle routes skal have defineret retning korrekt i From block og To block (markering af + siden), samt at blokke på endestationer skal have markeret terminal station, således at lokomotivets retning automatisk vendes.
 • Øvrige værdier og markeringer er beroende på din aktuelle bane og kan jeg ikke give anbefalinger for.
i Controller faneblad:
 • Angiv din aktuelle controller. Min er Xpressnet og jeg har ikke erfaringer med andre og heller ikke med flere samtidige controllere. I properties har jeg angivet Device COM15 (find selv din serielle port), type LI-USB (angiv din aktuelle type) og Power on at startup (ellers slukker Rocrail for strømmen, når du starter programmet).
Alle andre værdier sættes til default.

Locomotives

Hvert lokomotiv skal defineres med navn og dekodernummer. Dekodernummeret bør ikke efterlades på 0, da der så kommer advarsler om manglende support af analoge lokomotiver. Også selv du endnu ikke har lavet en tilslutning til banen, men kun prøver at simulere kørsel ved selv at besætte sporisolationerne.
Billede som .png-fil kan indlægges ved at dobbeltklikke på billedet øverst.
Til brug på PC skal billederne max være 230x80 pixels (bredde x højde). Til brug i smartphone og lignende (andRoc og iRoc) foretrækkes max højde 50 og billederne lagt i en undermappe (\small), så lav gerne disse billeder, når du alligevel er i gang.

Navnestandard er bare et sigende navn, f.eks. bane, litra og nummer DSB MT 151.

I interface sættes Number of Function til 9 eller højere til dækning af dels min standard for antal funktioner, dels eventuelle ekstra funktioner.

Routes

Der oprettes routes i begge køreretninger fra en stræknings/stationsblok til den næste stræknings/stationsblok. Routes kan aldrig starte eller slutte i et sporskifte, da sporskiftets stilling i routes så ikke er kendt (medgående sporskifer undtaget) eller i hvert fald ikke er tilstrækkelig lang med min minimumslængde på 90 cm.
Hvis sporskifter eller kryds passeres, angives disse i crossing blocks og i switches angives sporskifternes stilling, således at Rocrail kan skifte dem korrekt.
Jeg bruger ikke ekstra sensorer.

Navnestandard er xx-yy, hvor xx er nummeret på blok fra Bxx og yy er nummeret på blok til Byy.

Blocks

Hver blok med standsningsmulighed skal være minimum 90 cm. Sporskifteblokke og depotsporblokke er kortere, men kan også have hver deres blok.

I fanebladet General markeres Accept ghost trains, da disse vil komme, når jeg kører manuelt. Og ellers ville Rocrail slukke for kørestrømmen for at undgå mulige sammenstød.
På hovedsporene på stationerne markeres Terminal station, som bevirker, at lokomotivet automatisk skifter køreretning ved næste start af en schedule.

Jeg bruger ikke signaler endnu, da jeg jo selv starter hver enkelt kørsel og ved om der er frit. På et tidspunkt skal jeg dog have indkørselssignaler, således at jeg kan rangere på en station i fred og ro.

I fanebladet Details skal jeg have defineret den ønskede hastighed nøjere, men jeg er endnu (april 2012) ikke færdig hermed.

I fanebladet Routes indlægges i all og all-reverse den tilhørende sensor med event enter2in. Der indlægges ikke noget for de specifikke routes.

Navnestandard er Bxyy, hvor x er sektionsnr og yy er nummer herindenfor. Den tilhørende sensor (sporisolation) hedder samme nummer med R (Rxyy)

Schedules

Det normale driftbillede vil være, at et tog holder på en endestation (Martofte eller Seden) og skal køre enten direkte til den anden endestation eller have stop på trinbrædtet Kirkebro undervejs. Spacialkørsel er ud til Kirkebro og tilbage igen, men det kræver en solokørende motorvogn eller skinnebus.

Jeg har derfor oprettet schedules til samtlige muligheder med brug af begge hovedspor i begge ender. Jeg bruger udelukkende fast defineret sporbenyttelse og ikke Rocrails mulighed for Locations, hvor de 2 spor på en station anvendes alt efter om de er frie.

På alle schedules er Time processing=relative, da jeg jo selv skal starte kørslen.

Det er endnu ikke lykkedes mig i en schedule at definere, at toget i en blok (på Kirkebro) skal have et stop. Jeg bruger derfor at lave en schedule sluttende på Kirkebro med en follow-up action med den ønskede forsinkelse og derefter igangsætning af en schedule til den resterende kørsel.

Alle schedules skal på startblokken have action Fast bremselængde til. Dette sikrer at jeg ikke glemmer det i køreplanens hede.

Schedules, der kører ud til Kirkebro og vender der, skal ud over action med start af tilbagekørselsschedule også have action Swap, hvor lokomotivets kørselsretning vendes.

Navnestandard Px-Sy-Sz, f.eks. P1-M1-S2 for køreplan 1 fra Martofte spor1 til Seden spor 2. Er der stop undervejs, hedder den P1-M1-K-S2, hvor den egentlig slutter på Kirkebro men igangsætter schedule P1-K-S2.

Tours

Anvendes ikke pt.

Locations

Anvendes ikke pt.

Switches

I fanebladet General sættes Block Id til det aktuelle bloknr.

I fanebladet Interface sættes Port til den aktuelle udgang. Samme nr. som bruges fra en LH100. Hvis sporskiftet skifter omvendt af hensigten, markeres Invert.
Hvis omskiftningen skal have en bestemt impulslængde, markeres Switch time og tiden i millisekunder angives. Dette kan f.eks. være nødvendigt ved et motordrev på udgang 6 på en LS150, hvor tiden ikke kan sættes i LS150. Dette bruger jeg til sporskifte på udgang 6 på LS150, hvor jeg ikke kan stille tiden i LS150.

I fanebladet Wiring sættes sensoren for sporisolationen i sporskiftet i Occupancy.
Hvis der er tilbagemelding på sporskiftets stilling, angives de relevante sensornumre. De skal oprettes først i Sensor-tabellen. Dette bruger jeg ikke endnu.

Navnestandard er Sxy, hvor x er sektionsnr og y er nummer herindenfor.

Signals

Anvendes ikke pt.

Outputs

Anvendes ikke pt.

Sensors

I fanebladet General angives den relevante blok, hvis sensoren er blokkens sporisolation eller en del heraf. Ellers ingen blok, f.eks. hvis sensoren er en tilbagemelding på et sporskiftes stilling.
Når en sensor oprettes på sporplanen, kan retning kun være vandret eller lodret. Hvis sporet står på skrå, kan dette markeres i Curve.
Hvis sensoren ikke er en sporisolation, skal den måske angives som usynlig ved at fjerne markeringen i Visible.

I fanebladet Interface angives sensorens nummer i Address. For en Lenz LR101 beregnes Address som (LR101 nr - 1)* 8 + indgang - 1 + sensor offset. Indgang er 1-8. Sensor offset (default 0) blev angivet i Rocrail properties i Controller properties. F.eks. LR101 nr 66 indgang 4 bliver til (66-1)*8+4-1+0 = 523.

Navnestandard er Rxy, hvor x=0 er på Martofte, X=1 på Seden og y er nummer herindenfor.

Actions

Jeg bruger 4 typer actions:
Px-K-Sx
Start af schedule med kørsel fra Kirkebro til et hovedspor på stationerne. Disse anvendes i follow-up actions, når et tog skal have stop på Kirkebro
Type=Block, ID=B13 (Kirkebro blokken), Command=schedule, Parameter=navnet på schedulen
Fast bremselængde til
Type=Function, ID=, Command=off, Parameter=5
Sænkning af afkoblingsrampe Axxx efter 10 sekunder
Type=Switch, ID=Axxx, Command=turnout eller straight (afhængig af drejeretning), Parameter=, Timer=10000
Swap
Type=Locomotive, ID=, Command=swap, Parameter=

Tracks

Properties for Tracks kan ikke tilgås direkte fra menuen, men kun ved at højreklikke på track-symbolet på sporplanen.

I fanebladet General kan angives et Block Id eller en sensor Id. Hvis dette gøres, vil sporsymbolet vise besat spor, hvis blokken eller sensoren viser besat spor.

Efter visning af Properties kan track-symbolet forsvinde fra sporplanen. Bare rolig. Det kommer igen ved næste start af Rocrail. Måske er det for at hjælpe, når symbolerne gås igennem for at indsætte bloknr. Ellers er det svært at huske hvor langt man er nået.

Texts

Properties for Texts kan ikke tilgås direkte fra menuen, men kun ved at højreklikke på teksten på sporplanen.

Bruges typisk til en fast tekst som f.eks. et stationsnavn, men kan også bruges til f.eks. at vise det relevante lokomotivbillede, når en blok bliver besat. Dette kan gøres med en action styret af en blok. Jeg har testet det og det virker, men jeg anvender det ikke pt.

Retur til Rocrail
Denne side er sidst rettet 26-12-2014